Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLUNÍČKO, SLUNÍČKO POPOJDI MALIČKO

ZÁMĚRY :

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem ( v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod. )
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí ( spolupracovat, spolupodílet se ), přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, k rodině, k ostatním dětem ) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu


PODTÉMATA :

MUZIKANTSKÁ RODINA ( povolání+rodina )
JEDE, JEDE MAŠINKA (dopravní prostředky )
NAŠE ZEM JE KULATÁ ( město+ planeta+ letní sporty )


OKRUHY ČINNOSTÍ :

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůcky, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • námětové hry a činnosti
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a v rovině
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • estetické a tvůrčí aktivity ( slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další )
 • hry na téma rodiny, přátelství apod.
 • výlety do okolí ( do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod. )
 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší ( fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem ) a v čem jsou si podobní
 • dramatické činnosti ( předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích ), mimické vyjadřování nálad ( úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod. )
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit ( dopravní situace, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy ), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci ( vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů )
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat )

  obrazek-02.jpg

zpět