Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                JARO UŽ JE TU

ZÁMĚRY:

 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit


PODTÉMATA :

Z POHÁDKY DO POHÁDKY ( galerie+knihy )
VOLÁM TĚ SLUNÍČKO ( znaky jara+ekologie )
BAREVNÁ VAJÍČKA ( velikonoce )
HRÁLO SI KOŤÁTKO ( zvířata+mláďata )

 

OKRUHY ČINNOSTÍ :

 • lokomoční pohybové činnosti ( chůze, běh, skoky, poskoky, lezení ), nelokomoční pohybové činnosti ( změny poloh a pohybů těla na místě ) a jiné činnosti / turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod. )
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • hudebníma hudebně pohybové hry a činnosti
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a pří běhů
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky ( noviny, časopisy, knihy )
 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objevů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • námětové hry a činnosti
 • řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti ( mechanické a logické, obrazné a pojmové )
 • činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků ( práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod. )
 • spontánní hra
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • různorodé společenské hry a skupinové aktivity ( námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod. ) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností ( oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod. )
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 • ekologicky motivované hrové aktivity ( ekohry )
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu apod. )

  obrazek-05.jpg

 zpět