Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika vzdělávacího programu


Strategie školy
vytvářet a prohlubovat mezilidské vztahy na základě vzájemné
každodenní spolupráce, společných aktivit a lidových tradic
učit děti vnímat svět kolem sebe, vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí
podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte přijímat společenské, morální a estetické hodnoty
zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností dítěte, vést je k sebeobsluze, ke zdravému životnímu stylu
podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy, funkce, city, vůli a tvořivost cestou přirozené výchovy
a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou prožitou zkušeností


Úkoly předškolního vzdělávání

doplňovat rodinnou výchovu, v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti
prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů
k jeho aktivnímu rozvoji a učení
smysluplně obohacovat denní program dítěte
v průběhu jeho předškolních let a poskytovat odbornou péči
stavět na promyšleném, odborně podepřeném lidsky i společensky
hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě
radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých
základů do života i vzdělávání

usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu, rozvíjet osobnost
dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost
a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat
k dalšímu poznávání a učení
učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty
touto společností uznávané
vytvářet dobré předpoklady pro pokračování vzdělávání tím, že
za všech okolností budou maximálně podporovány individuální
rozvojové možnosti dětí a umožňováno tak každému dítěti dospět
v době, kdy opouští mateřskou školu, k optimální úrovni osobního
rozvoje a učení, resp. k takové úrovni, která je pro dítě individuálně
dosažitelná

obrazek-04.jpg

zpět